Legislativa

Zákon o stanované požární dokumentaci

Vychází ze zákona 133/1985 Sb o požární ochraně a změnách provedených zákony:

1. 425/1990 Sb.
2. 40/1994 Sb.
3. 203/1994 Sb.
4. 163/1998 Sb.
5. 71/2000 Sb.
6. 237/2000 Sb.

• Začlenění do kategorie dle požárního nebezpečí
• Požárně bezpečnostní řešení staveb
• Organizace zabezpečení požární ochrany ve firmě
• Požární řád
• Požární poplachové směrnice
• Požární řád obce
• Řád ohlašovny požáru
• Tematický plán školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů PO
• Školení všech stupňů včetně osvědčení a jmenování preventistů
• Směrnice pro provádění činnosti u níž hrozí nebezpečí vzniku požáru
• Odborné posouzení a zároveň dodávání výstražných a bezpečnostních tabulek
• Audity požární ochrany
• Revize elektro,plyn ,komíny , tlakové nádoby

Zákonem stanovená dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vychází ze Zákoníku práce a zákona 258/2001 Sb.

• Identifikace, analýza a evidence rizik
• Kategorizace prací
• Zavedení systému BOZP formou interních směrnic
• Zavedení systému přidělování OOPP
• Školení BOZP včetně preventivních prohlídek a ročních prověrek
• Zabezpečení agendy při vzniku pracovního úrazu
• Zabezpečení dokumentace k vyhrazeným technickým zařízením
• Audity bezpečnosti práce

Třídy požáru: A, B, C, D
A - požáry pevných látek zejména organického původu, jejich hoření je obvykle provázeno žhnutím ( dřevo, papír, textil, uhlí, sláma, seno.)
B - požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného skupenství (např. barvy, laky, ředidla, oleje, nafta, benzín, tuky, pryskyřice..)
C - požáry plynů ( např. proban-butan, zemní plyn, acetylén, kyslík, vodík)
D - požáry kovů ( např. hořčík a jeho slitiny s hliníkem )

Novinky
Hasicí přístroje18.08.2018
Všechny hasicí přístroje, které nabízíme, dodáváme včetně výchozí revize, revizní zprávy a věšáku na zeď.
Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.